Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SZKOLACOPYWRITINGU.PL

DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.szkolacopywritingu.pl.
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: DYNANET.PL Dariusz Puzyrkiewicz, ul. Słowiańska 3, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811452224 , REGON: 170726140 , zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
9. Usługa – sprzedaż Szkoleń świadczona przez Serwis oraz Newsletter.
10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
11. Szkolenie – usługa świadczona przez Serwis, polegająca na udostępnieniu Kupujacemu materiałów szkoleniowych w zakresie pisania tekstów reklamowych i promocyjnych. Stanowi ono pomoc dla osób chcących samodzielnie pisać teksty reklamowe i promocyjne. Po zakupie Szkolenia Kupujący uzyskuje dostęp do strony internetowej zabezpieczonej hasłem.
12. PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2

1. Kupujący akceptuje Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Szkoleń. Sprzedawane Szkolenia wraz z dokladnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari..

§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer: 501 161 491, e-mailem – darek@dynanet.pl Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

SZKOLENIE

§ 6

1. Szkolenie ma charakter edukacyjny. Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu, który zastosował się do wskazań przedstawionych w Szkoleniu, osiągnięcia zysków.
2. Szkolenie może być przeprowadzone z dodatkowymi konsultacjami. Opis oraz cena Szkolenia wraz z dodatkowymi konsultacjami umieszczone są na odnośnej podstronie Serwisu.

§ 7

1. Szkolenie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Prawo autorskie do Szkolenia, w tym do każdego z jego elementów, przysługuje Sprzedającemu.
3. Rozpowszechnianie Szkolenia bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym jest zabronione.
4. Osoba rozpowszechniająca Szkolenia bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez Sprzedającego szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Pierwsze 30 dni są okresem próbnym. Wypowiedzenie dokonane przez Kupującego w trakcie okresu próbnego, jest skuteczne na koniec okresu próbnego.
3. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, ze skutkiem na koniec 30-dniowego okresu rozliczeniowego.

PROCEDURA ZAKUPU SZKOLENIA

§ 9

1. Kupujący dokonuje zakupu Szkoleń poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu (https://szkolacopywritingu.pl/zamawiam/) i przesłanie go do Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu oraz sposób płatności. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.

§ 10

1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.
4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

§ 11

1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący dokonuje płatności w sposób określony w § 15.
2. Po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności, na podany przez Kupującego adres e-mail przesłana zostaje wiadomość zawierająca login oraz hasło dostępu do Szkolenia.
3. Po uzyskaniu loginu oraz hasła, Kupujący może dostać się do zakupionych Szkoleń w każdym czasie.

§ 12

Kupujący wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego Usługi Szkoleń po zaksięgowaniu przez niego opłaty w systemie PayU.

CENA I PŁATNOŚCI

§ 13

1. Ceny Szkoleń podane są na stronach Sklepu.
2. Ceny Szkoleń podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisów poniższych.

§ 14

1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.
2. W celu otrzymania pierwszej faktury VAT, Kupujący przesyła na adres e-mail Sprzedającego d.puzyrkiewicz@gmail.com, w terminie 7 dni od dnia zakupu Szkolenia, wiadomość zawierającą wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia, podając jednocześnie adres na jaki faktura ma zostać wysłana oraz informację o chęci otrzymywania kolejnych faktur za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy. Kupujący powinien skorzystać przy tym z adresu e-mail podanego w toku procedury zakupu Szkolenia.
3. Sprzedający wystawia i przesyła pierwszą fakturę VAT w terminie 7 dni od otrzymania e-maila. Faktury VAT za kolejne miesiące wystawiane są przez Sprzedającego 1 dnia każdego miesiąca.

§ 15

1. Podczas korzystania Platformy Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność za pomocą przelewów elektronicznych (PayU S.A.)
– płatność za pomocą karty płatniczej (PayU S.A.)
– płatność abonamentowa poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
2. Kupującemu zaleca się zapoznanie z zasadami dokonywania płatności poprzez system PayU.
3. Link przekierowujący do systemu płatności umieszczony jest na stronach Serwisu.

§ 16

1. Pierwszego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy o świadczenie usługi Abonament, z karty płatniczej Użytkownika wskazanej w systemie płatności PayPal, Usługodawca automatycznie pobiera opłatę miesięczną określoną zgodnie z Regulaminem.
2. Po przesłaniu wypełnionego formularza zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie zawarcia umowy oraz założenia Konta Użytkownika przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
3. Usługodawca na podstawie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Abonament zakłada Użytkownikowi Konto Użytkownika, wykorzystując w tym celu dane podane przez Użytkownika w formularzu zawarcia umowy.
4. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
5. Płatność za okres próbny wynosi 100 zł, następnie 200 zł za każdy kolejny miesiąc rozliczeniowy.
6. Możliwa jest jednorazowa zapłata za 6 miesięcy lub rok Szkolenia.

§ 17

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

USŁUGA NEWSLETTERA

§ 18

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się Użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 19

  1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  1. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
  2. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
    a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
    b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
    c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 20

1. Reklamacje dotyczące Szkoleń powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

§ 21

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 22

Na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o Prawach konsumenta, w związku z wyrażoną w § 12 niniejszego Regulaminu zgodą na wykonanie przez Sprzedającego Usługi Szkoleń, Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 23

Przepisy § 22, § 23, § 24 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 24

1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 25

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

§ 26

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 27

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Szkoleń jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Kupujący w sposób wyraźny, może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niz wskazany w pkt.1.
5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§ 28

1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

§ 29

1. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.

2. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.

3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.

4. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 31

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§ 32

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.